• 12Th
  96.25%
  PULKIT BHARGAVA - 12
 • 12Th
  96 %
  SHAISTA MARIYAM - 12
 • 12Th
  97.25%
  KSHITIJ SRIVASTAVA - 12