• 10Th
  97.2%
  MANI GUPTA - 10
 • 10Th
  92.8%
  FARHAN TARIQ - 10
 • 10Th
  93.8%
  SHIVENDRA MAURYA - 10
 • 10Th
  93.2%
  PRATHAM VISHWAKARMA - 10
 • 10Th
  92.8%
  AMINA ALAM - 10